StupidVideos.com
MaturaToBzdura.TV
MaturaToBzdura.TV to program komedii kontrowersyjnej, który daje do my¶lenia d³ugo po tym jak skoñczy³e¶ siê ¶miaæ. Zadaj±c Polakom proste pytania np.: w którym roku odby³a siê bitwa pod Grunwaldem? Czy Ziemia kr±¿y wokó³ S³oñca? Z czego robi siê rodzynki? Udowadniamy bezsens matury i uczenia siê na pamiêæ aby tylko zdaæ.